Main Menu

Assign modules on offcanvas module position to make them visible in the sidebar.

Our school

plakat 9.3.3ok-page-001
plakat 9.3.32ok-page-001

CZWARTY WYMIAR NAUCZANIA – program rozwoju kompetencji kluczowych uczniów i uczennic, w tym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Celem głównym projektu jest podniesienie wiedzy i kompetencji kluczowych u Uczniów „Społecznej Czwórki”. W projekcie bierze udział 236 uczniów (130 dziewczynek i 106 chłopców w tym 2 uczniów z niepełnosprawnością) oraz u Nauczycieli (11 osób) kompetencji w obszarze dydaktyki w zastosowaniu nowoczesnych metod nauczania. Misją „Społecznej Czwórki” jest prowadzenie wszechstronnych działań na rzecz poprawy edukacji dzieci i młodzieży oraz stworzenia możliwości wyboru różnych dróg kształcenia i wychowywania. Priorytetem jest dostosowanie procesu edukacyjnego do potencjału Ucznia, co ma się przełożyć na ich skuteczne przygotowanie do późniejszego funkcjonowania w społeczeństwie i na rynku pracy.

Założone zostały następujące cele:

  • wyposażenie min. 10 Nauczycieli w kompetencje w zakresie indywidualizacji pracy z Uczniem i prowadzenia zajęć z wykorzystaniem specjalnych metod, dzięki wysokiej jakości szkoleniom
  • podniesienie kompetencji przyrodniczych 157 uczniów, dzięki zajęciom lekcyjnym, prowadzonym w oparciu o metodę projektu i eksperymentu oraz matematycznych u min. 28 uczniów, dzięki zajęciom pozalekcyjnym
  • poprawienie warunków dydaktycznych placówki poprzez doposażenie pracowni w pomoce, umożliwiające prowadzenie zajęć w oparciu o nowoczesne metody, w tym: projektu i eksperymentu

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 268 920,21 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYNOSI 255 474,19 zł.

FE SWW EFS

CZWARTY WYMIAR NAUCZANIA – rozbudowa „Społecznej Czwórki”

Celem głównym projektu jest wzmocnienie potencjału edukacyjnego „Społecznej Czwórki” w wyniku inwestycji w rozbudowę infrastruktury i wyposażenie w nowoczesne rozwiązania umożliwiające naukę przedmiotów przyrodniczych i ścisłych oraz efektywną pracę z uczniem zdolnym o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Założone zostały następujące cele:

  • rozbudowa szkoły o nową część, o powierzchni użytkowej wynoszącej 328,28 m2.
  • utworzenie w rozbudowanej części pracowni biologicznej i matematycznej oraz sali do zajęć z integracji sensorycznej, służącej także do realizacji zajęć w grupach większych niż klasa, a także wyposażenie jej w rozwiązania dla efektywnej nauki i rozwoju uczniów
  • wyposażenie w istniejącej części szkoły pracowni fizycznej i chemicznej w rozwiązania dla efektywnej nauki i rozwoju uczniów
  • przygotowanie ww. infrastruktury do realizacji działań przewidzianych w projekcie komplementarnym

wyżej wymienione cele zostaną osiągnięte do 31.10.2018 r.

WARTOŚĆ PROJEKTU WYNOSI 1 517 21,30 zł.

WKŁAD FUNDUSZY EUROPEJSKICH WYNOSI 1 226 904,69 zł. 

FE SWW EFRR

Back to top